Login

1. třída Koťátka

Duben
Veliokonoce (29. 3. - 2. 4.)
Zvířátka za vrátky - domácí zvířata (5. 4. - 9. 4.)
Týden hudby (12. 4. - 16. 4.)
Život u vody (19. 4. - 23. 4.)
Týden kouzel a čarodějnic (26. 4. - 30. 4.)
 • Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Vedeme děti k udržování lidových tradic.
 • Seznamujeme se s domácími a hospodářskými zvířátky, poznáváme jejich mláďátka a rozpoznáváme jejich zvuky.
 • Seznámíme se s vlastnostmi vody, jejím využitím a uvědomíme si, jak je důležitá nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
 • Budeme rozvíjet pohybové dovednosti a učit se sladit pohyb také s hudbou. Zažijeme oslavu svátku čarodějnic.
Březen
Co děláme celý den a celý rok (1. 3. - 5. 3.)
Jaro kolem nás (8. 3. - 12. 3.)
Jarní rozkvetlá zahrada (15. 3. - 19. 3.)
Život na louce (22. 3. - 26. 3.)
 • u. Pozorujeme změny v přírodě spojené s nástupem jara – tání sněhu a ledu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků, zrod nového života, poznáváme první jarní květy a drobné živočichy z říše hmyzu.
 • Nasloucháme zvukům probouzející se přírody a vedeme děti k vytvoření si kladného vztahu nejen k přírodě, ale ke všemu živému
 • Získáváme poznatky o časových pojmech, upevňujeme početní představy.
Únor 
Když zima kraluje ( 1. 2. - 5. 2. )
Masopustní veselí - karneval ( 8. 2. - 12. 2. )
Ten dělá to a ten zas tohle ( 15. 2. - 19. 2. )
Kniha - můj kamarád ( 22. 2. - 26. 2. )
 • přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, vlastnosti sněhu a ledu, co můžeme v zimě dělat, jak musíme být oblečený
 • radost z vlastní tvořivé aktivity při tvorbě karnevalových masek a kostýmů, jaké můžeme mít masky, vysvětlit význam masopust, karneval v MŠ
 • seznamujeme se s různými řemesly a povoláním dospělých, co dělá maminka a co tatínek, co budu až vyrostu, jaké máme povolaní 
 • seznamujeme se s pohádkami, poznáváme pohádkové postavy a jejich povahové rysy, učíme se rozlišovat mezi dobrem a zlem
Leden
Moje tělo (4. 1. – 8. 1.)
Chráníme své zdraví – předcházíme nemocem (11. 1. – 15. 1.)
Zimní radovánky (18. 1. – 22. 1.)
Zvířátka v zimě – ptáčci v zimě (25. 1. – 29. 1.)
 
 • pojmenovat části těla, mít povědomí
  o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
  ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
Prosinec
 Zimní zvyky a tradice (23.11 – 27.11) 
Rohy, kožich, kopyta (30.11 – 4.12)
Adventní čas – kouzlo Vánoc  (7.12 – 11.12)
Těšíme se na Ježíška (14.12 – 18.12)

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
Listopad
Počasí – roční období (26. 10. – 30. 10.)
Dušičkové povídání – sv. Martin (2. 11. – 6. 11.)
Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (9. 11. – 13. 11.)
Kapka vody – co umí déšť/dešťové hrátky (16.11 – 20.11)
 
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
ŘÍJEN
Podzim klepe na dveře (29. 9 – 2. 10)
Podzim na zahrádce (sklizeň ovoce a zeleniny) (5. 10. – 9. 10)
Co najdeme v lese (dary podzimu) (12. 10 – 16. 10)
Podzim v lese – domov zvířátek (19. 10 – 23. 10)

- rozvoj a užívání všech smyslů
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

ZÁŘÍ
Já a moji kamarádi (1. 9. – 4. 9.)
Naše třída – poznáváme školku (7. 9 – 11. 9)
Kde jsme doma (14. 9 – 18. 9)
Moje rodina (21. 9 – 25.9)

- uvědomění si vlastního těla
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
-seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
-seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2020/2021 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy