logotyp
Login

2. třída Sluníčka

Prosinec

 

Zimní zvyky a tradice (27.11. – 1.12.2023)

Rohy, kožich, kopyta (4.12. – 8.12.2023)

Adventní čas – kouzlo Vánoc (11.12. – 15.12.2023)

Těšíme se na Ježíška (18.12. – 22.12.2023)

→ 23.12.2023 – 2.1.2024 - vánoční prázdniny

 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

 

 

 

 

L i s t o p a d

Když padá listí – barvy podzimu (31.10. – 4.11.2022)

Dušičkové povídání – sv. Martin (7.11. – 11.11.2022)

Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (14.11. – 18.11.2022)

Kapička Karlička a koloběh vody (21.11. – 25.11.2022)

 

 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • spolupracovat s ostatními
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 

 

Řijen

 

Podzim na poli a na zahrádce (sklizeň) (2.10. – 6.10.2023)

Podzimní les – dary podzimu (9.10. – 13.10.2023)

Podzimní les – domov zvířátek (16.10. – 20.10.2023)

Halloweenské krátkohrátky (23.10. – 27.10.2023)

→ 26.10. a 27.10.2023 – podzimní prázdniny

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

Září

Naše třída – poznáváme školku (4.9 – 8.9.2023)

Kamarádi ze školky (11.9. – 15.9.2032)

Podzim klepe na dveře (18.9. – 22.9.2023)

Přijela k nám pouť (25.9. – 29.9.2023), 28.9. státní svátek

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • poznávání sebesama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity,
 • získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti

 

 

Červen

Děti mají svátek (29.5. – 2.6.2023)

Čím a jak cestujeme (dopravní školička) (5.6. – 9.6.2023)

Vesmírné putování… (12.6. – 16.6.2023)

Hurá, budou prázdniny (19.6. – 23.6.2023)

Ahoj školko, ať žijí prázdniny (26.6. – 30.6.2023)

 

 • myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

 

Květen

Moje rodina – maminka má svátek (1.5. – 5.5.2023)
Tady jsem doma (Česká republika; naše město) (8.5.-12.5.2023) 
Živá a neživá příroda (15.5. – 19.5.2023)
Zvířátka v Zoo (22.5.-26.5.2023)

 • motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
  a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • námětové hry a činnosti
 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
Duben 

Velikonoce (3.4. – 7.4.2023), 6.4. – velikonoční prázdniny; 7.4. – Velký pátek, státní
svátek
Zvířátka za vrátky – domácí zvířata a jejich mláďata (10.4.-14.4.2023), 10.4. –
Velikonoční pondělí, státní svátek
Život u vody (17. – 21.4.2023)
Týden kouzel a čarodějnic (24.4. – 28.4.2023)
 
 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

 

Březen

Jaro kolem nás (27.2. – 3.3.2023), jarní prázdniny

Jarní rozkvetlá zahrada (6.3. – 10.3.2023)

Život na louce (13.3. – 17.3.2023)

Den Země aneb Třídíme odpad (20.3. – 24.3.2023)

Ovoce a zelenina, to je prima pochutina (27.3. – 31.3.2023)

 

 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy
 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí
 • hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
  i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

 

Únor

Co děláme celý den a celý rok (30.1. – 3.2.2023), 3.2. pololetní prázdniny

Masopustní veselí – karneval (6.2. – 10.2.2023)

Ten dělá to a ten zas tohle (13.2. – 17.2.2022)

Kniha můj kamarád (20.2. – 24.2.2023)

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi

 

Leden 

Když zima kraluje  (3.1. – 6.1.2023)

Zimní radovánky (9.1. – 13.1.2023)

Moje tělo a zdraví (16.1. – 20.1.2023)

Zvířátka v zimě – ptáčci v zimě (23.1. – 27.1.2023) 

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
  v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

 

Prosinec

Zimní zvyky a tradice (28.11. – 2.12.2022)

Rohy, kožich, kopyta (5.12. – 9.12.2022)

Adventní čas – kouzlo Vánoc (12.12. – 16.12.2022)

Těšíme se na Ježíška (19.12. – 23.12.2022)

→ 23.12.2022 – 2.1.2023 - vánoční prázdniny

 

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

 

L i s t o p a d

Když padá listí – barvy podzimu (31.10. – 4.11.2022)

Dušičkové povídání – sv. Martin (7.11. – 11.11.2022)

Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (14.11. – 18.11.2022), 17.11. státní svátek

Kapka vody – co umí déšť/Kapička Karlička a koloběh vody (21.11. – 25.11.2022)

 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

 

 

 

Říjen

Podzim na poli a na zahrádce (sklizeň) (3.10. – 7.10.2022)

Podzimní les – dary podzimu (10.10. – 14.10.2022)

Podzimní les – domov zvířátek (17.10. – 21.10.2022)

Halloweenské krátkohrátky (24.10. – 28.10.2022)

→ 26.10. a 27.10.2022 – podzimní prázdniny, 28.10.2022 státní svátek

 

 • vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost
  i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol
  s jiným dítětem apod.
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

 

Září

 

Naše třída – poznáváme školku (1.9 – 2.9.2022)

Kamarádi ze školky (5.9. – 9.9.2022)

Podzim klepe na dveře (12.9. – 18.9.2022)

Ptáčku, leť (19.9. – 25.9.2022)

Přijela k nám pouť (26.9. – 30.9.2022)

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • poznávání sebesama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity,
 • získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 

Červen 

Děti mají svátek (30.5.-3.6.2022)

Čím a jak cestujeme – dopravní školička (6.6.-10.6.2022)

Vesmírné putování (13.6.-17.6.2022)

Brzy budou prázdniny (20.6.-24.6.2022)

Ahoj školko, ať žijí prázdniny (27.6.-30.6.2022) 

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

 

Květen 

Moje rodina – maminka má svátek (2.5.-6.5.2022)

Můj domov – tady jsem doma (naše město, Česká republika)(9.5.- 13.5.2022)

Živá a neživá příroda - vesmír (16.5.-20.5.2022)

Zvířátka v Zoo (23.5.-27.5.2022) 

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

 

Duben

Velikonoce (4.4.-8.4.2022)

Zvířátka za vrátky – domácí zvířata a jejich mláďata (11.4.-15.4.2022)

→ 14.4. – velikonoční prázdniny, 15.4. – Velký pátek, státní svátek

Život u vody (18.-22.4.2022) → 18.4. – Velikonoční pondělí, státní svátek

Týden kouzel a čarodějnic (25.4.-29.4.2022)

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používání
 

Březen

 

Jaro kolem nás (28.2.-4.3.2022) – život u vody

Jarní rozkvetlá zahrada (7.3.-11.3.2022)

Život na louce(14.3.-18.3.2022)

Naše smysly (21.3.-25.3.2022)

Ovoce a zelenina, to je prima pochutina (28.3.-1.4.2022) 

 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

Únor

Ten dělá to a ten zas tohle (31.1.-4.2.2022)

Kniha je můj kamarád (7.2.-11.2.2022)

Masopustní veselí – karneval (14.2.-18.2.2022)

Co děláme celý den a celý rok (21.2.-25.2.2022)

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učenívytváření základů pro práci s informacemi
Leden 

Když zima kraluje 3.1. - 7.1.
Zimní radovánky 10.1. - 14.1
Moje tělo a zdraví 17.1. - 21.1.
Zvířátka a ptáčci v zimě 24.1. - 28.1.

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

- rozvoj kooperativních dovedností

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Prosinec

Rohy, kožich, kopyta 29.11. - 3.12.
Zimní zvyky a tradice
6.12. - 10.12.

Adventní čas – kouzlo Vánoc 13.12. - 17.12.
Těšíme se na Ježíška 20.12. - 22.12.

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i
psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i
neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)


- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance,
respektu, přizpůsobivosti apod.)

- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních
poznatků o prostředí, v němž dítě žije

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i
technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnáchListopad

„Fouká ze strnišť“

 Počasí – roční období (1.11.-5.11.2021)

Dušičkové povídání – sv. Martin (8.11.-12.11.2021)

Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (15.11.-19.11.2021) →17.11 státní svátek

Kapička Karlička a koloběh vody (22.11.-26.11.2021)

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod. 

 Říjen

Podzim na poli a na zahrádce (sklizeň) (4.10.-8.10.2021)

Podzimní les – dary podzimu (11.10.-15.10.2021)

Podzimní les – domov zvířátek (18.10.-22.10.2021)

Halloweenské krátkohrátky(25.10.-29.10.2021)

27. a 29.10.2021 – podzim prázdniny

28.10. – státní svátek

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 Září

Naše třída – poznáváme školku
(1.9-3.9.2021)

Já a moji kamarádi (6.9.-10.9.2021)

Podzim klepe na dveře (13.9.-17.9.2021)

Ptáčku, leť (20.9.-24.9.2021)

Přijela k nám pouť(27.9. – 1.10.2021) 

 • poznávání sebesama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity)
 • získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 
Červen

 Den dětí (31. 5. – 4. 6.)

Cestujeme a nakupujeme (7. 6. – 11. 6.)

Putování s pohádkou… (14. 6. - 18. 6.)

   Brzy budou prázdniny (21. 6. – 25. 6.)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
                    Květen 
                       
   Moje rodina – maminka má svátek (3. 5. – 7. 5.)

                            Můj domov (10. 5. – 14. 5.)

                            Živá a neživá příroda (17. 5. – 21. 5.)

                            Zvířátka v Zoo (24. 5. – 28. 5.)

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci               
 

Duben

Velikonoce (29. 3. – 2. 4.)

Zvířátka za vrátky – domácí zvířata (5. 4. – 9. 4.)

Týden hudby (12. 4. – 16. 4.)

Život u vody (19. 4. – 23. 4.)

Týden kouzel a čarodějnic (26. 4. – 30. 4.)

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 

Březen

Co děláme celý den a celý rok (1. 3. – 5. 3)

Jaro kolem nás (8.3 – 12.3.)

Jarní rozkvetlá zahrada (15. 3 – 19. 3.)

Život na louce (22. 3. – 26. 3)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 
Únor

Když zima kraluje (1. 2. - 5. 2.)
Masopustní veselí – karneval (8. 2 – 12. 2.)
Ten dělá to a ten zas tohle (15. 2. - 19. 2.)
Kniha - můj kamarád (22. 2. – 26. 2.)

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
  (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

 

Leden
  
Moje tělo (4. 1. – 8. 1.)
Chráníme své zdraví – předcházíme nemocem (11. 1. – 15. 1.)
Zimní radovánky (18. 1. – 22. 1.)
Zvířátka v zimě – ptáčci v zimě (25. 1. – 29. 1.)
 
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
Prosinec

Zimní zvyky a tradice (23.11 – 27.11)
Rohy, kožich, kopyta (30.11 – 4.12)
Adventní čas – kouzlo Vánoc (7.12 – 11.12)
Těšíme se na Ježíška (14.12 – 18.12)

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
Listopad

Počasí – roční období (26.10. – 30.10.)
Halloween a vyprávění o sv. Martinovi (02.11. – 06.11.)
Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (09.11. – 13.11.)
Kapky vody – co umí déšť / dešťové hrátky (16.11. – 20.11.)
 1. rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 2. rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 3. osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 4. rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociální a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 5. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Říjen

Podzim je tu
Co se letos urodilo
Na zahradě – dýňování
Stromy a keře

Co se děti naučí: seznamovat se s některými květinami, stromy, keři , jejich názvy, části – barva,vůně,stonek list, květ, plody, pozorovat v zahrádkách sklizeň, sklizeň na poli,znát různé druhy zeleniny,plody – význam pro člověka. Poznat a pojmenovat některé ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, snažit se dělat detaily, ohleduplnost při pobytu venku, schopnost umět využít plody podzimu, objevovat, pozorovat, zkoumat a poznávat

Životní hodnoty: vztah k přírodě – správně se chovat v přírodě, vnímat barvy kolem sebe, účastnit se při pomoci na zahradě, vyhledat si informace o přírodě v encyklopediích

Září

Vítáme se po prázdninách
Jsme správní kluci a holky
Hračky
Hygiena, hygienické potřeby

Co  se děti naučí: měsíc pro adaptační období, ve kterém se budou vzájemně poznávat, učit se znát svá jména,značku, místo kam si odkládají věci, pravidla vzájemného soužití, poznávat nové prostředí,znát místa kam se uklízejí hračky, jak si hračkami hrát, materiály ze kterých jsou hračky vyrobeny učit se v něm žít,orientovat se v prostředí,zjišťovat, co nás zajímá,chovat se při stolování,osobní hygienu, znát pravidla zdvořilého chování, od počátku docházky do MŠ by mělo dítě poznat,že může ovlivňovat svou situaci a jednat svobodně,ale že za své jednání nese zodpovědnost, aktivně hledat řešení, dítě by mělo být spokojené, samo se rozhodovat a upevňovat své sebevědomí, smysl pro povinnost
Životní hodnoty: svoboda a vzájemné respektování, komunikace a spolupráce, akceptovat kompetentní autoritu,

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy