logotyp
Login

Zápis MŠ

 

Kritéria pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

do mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice

 pro školní rok 2024/2025

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

I.

Do mateřské školy mohou být přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

 II.

S výjimkou dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mohou být do mateřské školy přijímány pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

III.

Přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona).

 

IV.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií. Přednostně budou přijaty děti dle následujícího pořadí:

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. září 2024 povinné, a které mají trvalý pobyt ve Štěkni a spádových obcích.

2. Dále se  přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší věku  3 - 4 let s trvalým pobytem ve Štěkni a spádových obcích.

3. Poté mohou být přijaty děti mladší 3 let ze Štěkně a spádových obcí s ohledem na datum narození.

4. Pokud v bodě 2 překročí počet žádostí o přijetí kapacitní možnosti MŠ, bude o přijetí rozhodnuto losem.

 

Ve Štěkni dne 8. 3. 2024

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
  ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

 

 

Zápis do Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice

pro školní rok 2024/2025

proběhne v kontaktním režimu ve dnech:
6.5.2023 v čase od 15:30 do 17:30 hodin
7.5.2023 v čase od 15:30 do 17:30 hodin
Přihlášku je možné podat též bezkontaktní formou (tj. datovou
schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem).

 

1. Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

  • Zákonný zástupce dítěte se seznámí se spádovými oblastmi mateřské školy a podle místa trvalého pobytu dítěte se dostaví k zápisu do MŠ.

 

  • Přednostně bude přijato dítě tříleté a starší dítě. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let.

 

  • Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

  • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

2. Potřebné formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy:

   a) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v mateřské škole)

 

    b) Evidenční list dítěte (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v mateřské škole), potvrzený praktickým dětským lékařem o očkování dítěte (v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování není třeba)

 

    c) Kopie rodného listu

 

  • Vyplněné formuláře podepsané oběma zákonnými zástupci je možné doručit následujícími způsoby:
-    e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
     (nelze jen poslat prostý e-mail nebo sken!) na e-mail školky:
      bambaskova@zssteken.cz
-     poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Školní 188, 387 51 Štěkeň
osobním podáním do poštovní schránky školky, nebo osobním podáním do MŠ
 


3. Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační číslo dítěte (datovou schránkou, e-mailem, SMS, osobně), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení.

4. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy.

5. Rozhodnutí ředitelky bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.zssteken.cz) a vývěskou na budově MŠ. Termín zveřejnění rozhodnutí (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude sdělen na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci dítěte v ředitelně školy.

 

Případné dotazy můžete volat na telefonní čislo do MŠ - 730 700 142, vedoucí učitelka MŠ - 607 600 607 nebo psát na e-mail bambaskova@zssteken.cz.
 

Ve Štěkni dne 8. 3. 2024

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy